Retouren en herroepingsrecht

Zichttermijn en herroepingsrecht (retouren)

Je vindt hier het retour- en herroepingsformulier. 

1. Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, voordat hij overgaat tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Het Franse Warenhuis (bij voorkeur per mail). Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakkingen. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten binnen 28 dagen na ontvangst aan Het Franse Warenhuis retourneren, conform de door Het Franse Warenhuis verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van terpostbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Het Franse Warenhuis zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Het Franse Warenhuis binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten (of bijdrage daarin) aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde producten terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

4. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële- of grondstoffenmarkt, waarop Het Franse Warenhuis geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die speciaal voor de consument zijn besteld

producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen is verstreken (bederf)

- verzegelde en/of gesealde producten die om gezondheids- en/of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en/of waarvan de verzegeling of seal na levering is verbroken; met name wordt hierin op de huid toepasbare producten en food-producten begrepen

- producten die zichtbaar zijn gebruikt

- de levering van losse tijdschriften

© Copyright 2024 Het Franse Warenhuis - Powered by Lightspeed