Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het Franse Warenhuis
geldig vanaf 1 september 2014, laatstelijk aangepast op 29 december 2023.

Je kunt hier de algemene voorwaarden als pdf downloaden.

Inhoudsopgave:

1   - Definities
2   - Identiteit van de ondernemer
3   - Toepasselijkheid
4   - Aanbod
5   - Prijzen, looptijd en aanbiedingen
6   - Overeenkomst
7   - Levering
8   - Betaling
9   - Zichttermijn en herroepingsrecht
10 - Gegevensbeheer en Privacy
11 - Conformiteit en garantie
12 - Overmacht
13 - Aansprakelijkheid
14 - Eigendomsvoorbehoud
15 - Klachtenregeling
16 - Geschillen


1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer (koper)

Dag: kalenderdag

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

2. Identiteit van de ondernemer

Naam                    : Het Franse Warenhuis, zijnde een handelsactiviteit van La Tulipe Jaune Vof.
Vestigingsadres   : Rooseindsestraat 37-E, 5705 BP Helmond
Telefoonnummer: 0492 – 792 424 (tijdens kantooruren), vanuit het buitenland +31- 492 792 424
Internetadres      : www.hetfransewarenhuis.nl
E-mailadres         : [email protected]
KvK-nummer       : 549.99.588
Btw-id.nummer  : NL8515.23.225.B01

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Het Franse Warenhuis en op iedere tussen Het Franse Warenhuis en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Het Franse Warenhuis. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.

3.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument te kennen dat hij/zij kennis heeft genomen van de leverings- en betalingsvoorwaarden en daarmee akkoord gaat. Het Franse Warenhuis behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

3.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Het Franse Warenhuis erkend.

4. Aanbod

4.1. Het aanbod is vrijblijvend. Het Franse Warenhuis is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Het Franse Warenhuis niet en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.3. Alle afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Alle afbeeldingen, alsmede gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Het Franse Warenhuis gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Op alle afbeeldingen, zoals foto’s, logo’s, etc. rust copyright en mogen niet door derden gebruikt worden.

4.4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5. Prijzen, looptijd en aanbiedingen

5.1. Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW voor non-foodproducten en inclusief 6% voor foodproducten. Over de bijdrage in de verzendkosten wordt geen BTW berekend.

5.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3. Prijzen worden binnen de looptijd van het aanbod niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5.4. De looptijd van de prijzen wordt éénmaal per jaar vastgesteld, uiterlijk op 1 april van ieder kalenderjaar.

5.5. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanbiedingen van Het Franse Warenhuis gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

5.6. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Het Franse Warenhuis zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Het Franse Warenhuis kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5.7. Mondelinge toezeggingen verbinden Het Franse Warenhuis slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5.8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

6. Overeenkomst

6.1. Een overeenkomst tussen Het Franse Warenhuis en een consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2. Het Franse Warenhuis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

6.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Het Franse Warenhuis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Het Franse Warenhuis daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

7. Levering

7.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Het Franse Warenhuis bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

7.3. Aan de leveringsplicht van Het Franse Warenhuis zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Het Franse Warenhuis geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

7.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

8. Betaling

8.1. Het Franse Warenhuis biedt de mogelijkheid om de betaling bij het plaatsten van een bestelling te verrichten. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een door een bankinstelling geboden faciliteit waarin diverse gangbare betaalmiddelen gebruikt kunnen worden.  

8.2. Het Franse Warenhuis biedt tevens de mogelijkheid om het bedrag van een bestelling over te schrijven op haar bankrekening.

8.3. Een bestelling kan ook achteraf worden betaald. Dit is alleen mogelijk als levering plaatsvindt op het factuuradres, en dus niet bij levering op afhaallocaties of pakketautomaten. Je moet minimaal 18+ zijn om deze dienst te gebruiken. Als je op tijd betaalt, voorkom je extra kosten en zorg je dat je in de toekomst nogmaals gebruik kunt maken van de diensten van Billink.

Betaling dient binnen de gestelde termijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: Billink). Alle rechten uit hoofde van de vordering worden overgedragen aan Billink, die de inning zal verzorgen. Consumentengegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd. Deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor incasso en toetsing van bestellingen in de uitvoering van het acceptatiebeleid van de aangesloten organisaties. Billink houdt zich het recht voor om het verzoek van de consument voor betaling op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de consument zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Billink is gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de Wet in rekening te brengen bij de consument. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

9. Zichttermijn en herroepingsrecht

9.1. Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Het Franse Warenhuis. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

9.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakkingen. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten binnen 28 dagen na ontvangst aan Het Franse Warenhuis retourneren, conform de door Het Franse Warenhuis verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van terpostbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in, zoveel als mogelijk, de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Het Franse Warenhuis zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Het Franse Warenhuis binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde producten terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

9.4. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

9.5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële- of grondstoffenmarkt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die speciaal voor de consument zijn besteld

- producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf)

- verzegelde en/of gesealde producten die om gezondheids- en/of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en/of waarvan de verzegeling of seal na levering is verbroken, met name wordt hierin op de huid toepasbare producten en geopende food-producten begrepen

- producten die zichtbaar zijn gebruikt

- de levering van losse kranten en tijdschriften

10. Gegevensbeheer en Privacy

10.1. Indien u een bestelling plaatst bij Het Franse Warenhuis, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Het Franse Warenhuis. Het Franse Warenhuis houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) van toepassing is. Onze Privacyverklaring die op grond van deze verordening is opgesteld maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en is raadpleegbaar onder een eigen kopje in de voet van onze website en via deze link: Privacyverklaring Het Franse Warenhuis
Het Franse Warenhuis zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij u heeft gekozen voor de faciliteit van "betaling achteraf". In dat geval worden uw gegevens verwerkt door derden (aan wie de vordering wordt gecedeerd) voor of bij risicoanalyses en voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

10.2. Het Franse Warenhuis respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De website is beveiligd met een standaard SSL-certificaat, dat je kan herkennen aan een grijs slotje in de browserregel. Als je gebruikmaakt van de betaalfaciliteit op de site kom je in een uitgebreid beveiligde omgeving, die je kan herkennen aan een groen slotje in de browserregel.

10.3. Het Franse Warenhuis maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

11. Conformiteit en Garantie

11.1. Het Franse Warenhuis staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. Een door Het Franse Warenhuis, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Het Franse Warenhuis jegens de afnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

11.3. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Het Franse Warenhuis) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Het Franse Warenhuis. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.4. Indien klachten van de afnemer door Het Franse Warenhuis gegrond worden bevonden, zal Het Franse Warenhuis de geleverde producten naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Het Franse Warenhuis bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Het Franse Warenhuis) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Het Franse Warenhuis gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Het Franse Warenhuis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

11.5. Het Franse Warenhuis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

11.6. Deze garantie geldt niet indien:

a) en zolang de afnemer jegens Het Franse Warenhuis in gebreke is

b) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken

c) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Het Franse Warenhuis en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

12. Overmacht

12.1. Het Franse Warenhuis is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Het Franse Warenhuis alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.4. Het Franse Warenhuis behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Het Franse Warenhuis gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.5. Indien Het Franse Warenhuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Het Franse Warenhuis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website, of neem voor gebruik contact met Het Franse Warenhuis op om te worden geïnformeerd.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Eigendom van alle door Het Franse Warenhuis aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij Het Franse Warenhuis zolang de afnemer de vorderingen van Het Franse Warenhuis uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Het Franse Warenhuis wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.3. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Het Franse Warenhuis of een door Het Franse Warenhuis aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Het Franse Warenhuis haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

14.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Het Franse Warenhuis zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.5. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Het Franse Warenhuis.

15. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het Franse Warenhuis, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Het Franse Warenhuis ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het Franse Warenhuis binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg of binnen een redelijke termijn kan worden opgelost ontstaat een geschil.

16. Geschillen

16.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).

16.3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

16.4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

16.5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

16.6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

16.7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

16.8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

© Copyright 2024 Het Franse Warenhuis - Powered by Lightspeed